CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

VB

Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Xem nội dung chi tiết tại đây.

Về việc chăm lo đời sống người lao động và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

VB

Công văn số 365-CV/ĐUK về việc chăm lo đời sống người lao động và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 Xem nội dung chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

VB

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xem nội dung chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB

- Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW của  Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem nội dung chi tiết tại đây.

- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính

VBThông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. Xem nội dung chi tiết tại đây.

 

Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xem nội dung chi tiết tại đây.


 

Về việc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng

VB- Công văn số 339-CV/ĐUK ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Xem nội dung công văn tại đây.

- Công văn số 359-CV/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng. Xem nội dung công văn tại đây.

 

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

VB

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 28-11-2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 05-12-2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 343-HD/ĐUK về thực hiện tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức năm 2016 trong toàn Đảng bộ Khối.

 

Báo cáo thống kê năm 2016

VBXem nội dung công văn tại đây.

tải mẫu thống kê kết quả sinh hoạt Đảng tại đây.

tải mẫu thống kê liên quan nước ngoài tại đây.

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

24toanquoc

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.