CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Hướng dẫn

Hướng dẫn thống nhất mẫu bản kiểm điểm đảng viên

 

Qua việc thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt cho đảng viên. Thời gian qua cho thấy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, bản tự kiểm điểm của đảng viên hàng năm, chuyển sinh hoạt đảng chưa thể hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu và chưa có sự thống nhất khi thực hiện ở các đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối gửi cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dùng cho chuyển sinh hoạt đảng (Mẫu 1) và khi thực hiện phân tích chất lượng đảng viên hàng năm (Mẫu 2). Riêng về quy trình, thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt, các cấp ủy nghiên cứu Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên. 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị các cấp ủy nghiên cứu, vận dụng để góp phần thực hiện tốt Quy định, Điều lệ Đảng, nâng cao công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: