CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Hướng dẫn

Hướng dẫn thống nhất hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

Qua việc thực hiện quy trình, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Thời gian qua cho thấy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở có thực hiện theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị của các đơn vị chưa đầy đủ các hồ sơ khi gửi lên Ban Tổ chức Đảng ủy khối để trình Ban Thường vụ xem xét ra quyết định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gửi cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở danh mục hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Riêng về từng loại biểu mẫu cụ thể, các cấp ủy nghiên cứu Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên (Có danh mục hồ sơ đính kèm)

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị các cấp ủy nghiên cứu, vận dụng để góp phần thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.

Danh mục hồ sơ kết nạp đảng viên và hồ sơ chuyển đảng chính thức


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: