Các Ban ĐUK

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

-Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Tầng 4)

-ĐT: (028) 22414591         – Fax (028) 39317197     

-Email: dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn  

Họ và Tên Chức vụ Di động
Nguyễn Thị Thanh Phúc Chánh VP 0917560287
Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên 0909675756

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

-Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Tầng 4)

-ĐT: (028) 22412591 – 66722738        – Fax (028) 39317197     

-Email: dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn  

Họ và Tên Chức vụ Di động
Lê Quang Bình Trưởng Ban 0974939858
Bùi Thị Đăng Nghĩa Chuyên viên 0938203059

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

-Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Tầng 4)

-ĐT: (028) 22414592                        – Fax (028) 39317197     

-Email: dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn  

Nguyễn Xuân Ngọc Trưởng Ban 0984111377
Nguyễn Thị Thanh Phúc Phó Ban 0917560287

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

-Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Tầng 4)

-ĐT: (028) 22414593                     – Fax (028) 39317197     

-Email: dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn 

Họ và Tên Chức vụ Di động
Võ Thị Quỳnh Hoa Chủ nhiệm 0982122760
Đinh Công Bình Phó CN 0908151335
Lê Quang Bình Ủy viên 0974939858
Phan Văn Vũ Ủy viên 0914959999
Trần Công Hội Ủy viên 0909629392
Phan Anh Hải Ủy viên 0916253928

 ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI  

-Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM

-ĐT: (028) 22414592                       – Fax (028) 39317197     

-Email: doankhoiboxaydung@gmail.com  

Họ và Tên Chức vụ Di động
Lê Quang Bình Bí thư 0974939858
Nguyễn Hồng Nhung Phó Bí thư 0909040580