CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

VB

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Về việc lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

VB

Công văn số 574-CV/TU ngày 07/3/2017 của Thành uỷ về việc lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

VB

Mẫu báo cáo thành tích thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

 

Đảng ủy Tổng Công ty VLXD số 1 (Fico) triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

f2

Ngày 28/2/2017, Đảng ủy Tổng Công ty VLXD số 1 (Fico) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khái quát, nhấn mạnh một số nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Thông tri số 15-TT/TU ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Thành uỷ

VB

- Thông tri số 15-TT/TU ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Thành uỷ về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Đảng ủy Tổng Công ty IDICO triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

1

Sáng ngày 24/2/2017, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong thời gian 1 buổi sáng, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi bộ Cơ quan đại diện Báo Xây dựng tại TP.HCM tổ chức lễ kết nạp đảng viên

195211baoxaydung_2Sáng 23/2, Chi bộ Cơ quan đại diện (CQĐD) Báo Xây dựng tại TP.HCM tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Đào Mạnh Cường (Phó trưởng CQĐD Báo Xây dựng tại TP.HCM) và Nguyễn Cao Cường (Phóng viên).

 

 

Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Trung ương Đảng

VB

- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Trung ương Đảng quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Xem nội dung chi tiết tại đây. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Công văn số 558-CV/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Thành uỷ

VB

- Công văn số 558-CV/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Xem nội dung chi tiết tại đây.