CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những thành tựu đáng tự hào

22

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ

VB

- Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2017

unnamed_1Trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Chi bộ Cục công tác phía Nam- Bộ Xây dựng họp mặt đầu năm chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/ 1930 – 3/2/2017) và tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng các hoạt động nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017

42Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017 - Tết cổ truyền dân tộc. Sáng 24/1/2017, cơ quan Đảng ủy Khối do đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

VB

Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Xem nội dung chi tiết tại đây.

Về việc chăm lo đời sống người lao động và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

VB

Công văn số 365-CV/ĐUK về việc chăm lo đời sống người lao động và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 Xem nội dung chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

VB

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xem nội dung chi tiết tại đây.

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB

- Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW của  Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem nội dung chi tiết tại đây.

- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính

VBThông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. Xem nội dung chi tiết tại đây.

 

Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB Thông tri số 12-TT/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xem nội dung chi tiết tại đây.