CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới

b140faa51742f21cab53Ngày 23/5/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, tham dự lớp học đợt này có hơn 40 đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy  sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Đoàn Khối Bộ Xây dựng với các hoạt động trong tháng 5/2019

t6Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1969 – 19/5/2019) và 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Sáng ngày 19/5/2019, tại Vũng Tàu, Ban Thường vụ Đoàn Khối Bộ Xây dựng tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn Khối.

Tham dự buổi đối thoại với đại biểu đoàn viên thanh niên có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phụ trách thanh niên, ban thường vụ Đoàn Khối và hơn 40 cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối.