CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Biểu mẫu

Công văn số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016

CÔNG VĂN
số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016
V/v khảo sát tình hình hoạt động các tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần