CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Chương trình - Kế hoạch

Kế hoạch phát động thi đua ngành Kiểm tra Đảng trong toàn Đảng bộ Khối

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa X về tăng cường và nâng cao hiệu quả công kiểm tra, giám sát trong đảng; căn cứ chỉ đạo của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác Kiểm tra, giám sát năm 2013. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát động thi đua và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua ngành Kiểm tra Đảng trong năm 2013 và sẽ thống nhất thực hiện trong các năm tiếp theo.

Về mục đích, yêu cầu: 

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay.

Hai là, qua thực hiện phong trào thi đua kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến để các đơn vị trong Khối học tập kinh nghiệm và tăng cường đúc kết thực tiễn, từ đó từng bước nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng tốt hơn.

Ba là, kết quả thi đua công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là một tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Về nội dung: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015, toàn thể các tổ chức Đảng và cán bộ ngành Kiểm tra tiếp tục phát huy sức mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 với nội dung trọng tâm như sau:

Một là, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, bám sát theo 6 nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó tập trung tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; về chấp hành những điều đảng viên không được làm; công tác cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình…. Việc thực hiện các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn thành phố và đơn vị.

Hai là, tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Thông báo số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư thư Trung ương gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tăng cường viết bài, đưa tin về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các gương điển hình, kinh nghiệm hiệu quả đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối, bản tin nội bộ của đơn vị.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy gắn với thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các quy chế và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 20/10/2006 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trong đó không ngừng đẩy mạnh kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị…

Năm là, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành Kiểm tra Đảng giao; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; động viên khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng ra sức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu giữ vững bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ kiểm tra Đảng.

Đính kèm kế hoạch phát động thi đua và tiêu chí thi đua:

1- Kế hoạch số 56-KH/UBKT.ĐU ngày 18/4/2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

2- Bảng điểm dành cho đảng bộ cơ sở

3- Bảng điểm dành cho chi bộ cơ sở