CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »
Lịch sử hình thành và phát triển Đảng bộ
Khối cơ sở Bộ xây dựng
————

Những thành tựu sau hơn 25 năm đổi mới và phát triển của đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là động lực to lớn thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng phía Nam từng ngày lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, bứt phá phát triển. Đến nay nhiều đơn vị, tổng công ty đã tạo được thương hiệu, thị phần và chỗ đứng ổn định ở thị trường trong nước và khu vực . Đảm nhận thực hiện xây dựng nhiều công trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực  trọng điểm kinh tế phía Nam (Miền đông và Tây Nam bộ) và liên kết đầu tư các dự án lớn như giao thông, thủy điện, khu công nghiệp, khu đô thị….

Từ những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy Dệt Thắng lợi, Nhà máy đường La Ngà, Giấy Tân Mai, Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2, Nhà máy Thủy điện Trị An, Thác Mơ, mở rộng Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1, chế tạo lắp đặt chân đế giàn khoan dầu khí… thu hút hàng trăm đảng viên, hàng vạn CBCNV từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ. Trước yêu cầu nhiệm vụ  ngày càng cao đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng xứng tầm đủ sức lãnh đạo đảng viên, CBCNV và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị và giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại Tp Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1761/QĐ-TU ngày 17/9/1983 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đảng bộ cấp trên cơ sở (không có chính quyền cùng cấp) ban đầu với 24 tổ chức cơ sở đảng (09 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở), 707 đảng viên, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và quy chế phối hợp làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Đảng bộ Khối được thành lập trong bối cảnh các ngành, các cấp và các đơn vị cơ sở đang tập trung phát huy quyền làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động và sức mạnh tổng hợp của cả nước, nhằm làm chuyển biến tình hình kinh tế – xã hội tốt hơn, ổn định đời sống công nhân, viên chức thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 05 năm (1981-1985); cùng với nhân dân Thành phố đang nô nức, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III (1983-1986).

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã trải qua 08 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều có nét đặc trưng riêng nhưng đại hội nào cũng đánh dấu một chặng đường đi lên, một bước phát triển mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng luôn xác định việc chỉ đạo, lãnh đạo phải bám sát mục tiêu nhiệm vụ của Bộ – Ngành và nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế hoạt động của các ban Đảng ủy Khối. Vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tính chủ động của cơ sở Đảng luôn được phát huy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên luôn được nâng lên. Hàng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ ≥ 80%.

Thực hiện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối đã tiến hành chuyển tổ chức cơ sở đảng của các công ty trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty lớn hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con sáp nhập về với tổ chức cơ sở đảng công ty mẹ; chuyển các tổ chức cơ sở đảng thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước về địa phương… Trải qua 28 năm hoạt động và phát triển, số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được thành lập mới, chia tách, hợp nhất và sáp nhập… để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế. Đến nay, Đảng bộ Khối có 39 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, gồm 160 chi bộ bộ phận, với gần 2.000 đảng viên/tổng số hơn 18.000 CBCNV của 03 Tổng công ty 90 (nay là các Tổng công ty TNHH MTV hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) và các công ty, đơn vị trực thuộc Bộ; hoạt động trên nhiều lĩnh vực như xây lắp, sản xuất VLXD, tư vấn, viện nghiên cứu, trường đào tạo… Địa bàn hoạt động trải rộng trên khắp cả nước.

* Về cơ cấu tổ chức của Đảng bộ Khối hiện nay:

-   Tổ chức đảng ở các công ty cổ phần (thuộc các Tổng công ty và công ty trực thuộc Bộ trước đây) có vốn Nhà nước chi phối và không chi phối: 22 đơn vị (12 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở )

-   Tổ chức đảng trong công ty cổ phần không còn vốn Nhà nước là: 05 đơn vị (02 đảng bộ, 03 chi bộ).

-   Tổ chức đảng trong Cơ quan Tổng Công ty TNHH 1TV có 02 đảng bộ và 01 đảng bộ cơ sở Tổng Công ty TNHH MTV

-   Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV: 01 chi bộ.

-   Tổ chức đảng trong trường học: 03 đơn vị (02 đảng bộ, 01 chi bộ)

-   Tổ chức đảng trong cơ quan, phân viện, trung tâm, quản lý: 05 chi bộ

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng. Tháng 8/2010, Đảng bộ Khối đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VIII (2010-2015) diễn ra trong 02 ngày (12-13/8/2010). Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VIII được tổ chức trong không khí thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -  Hà nội. Đại hội nhận được sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể và các tập thể lao động các đơn vị trong khối và sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các Ban đảng Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

Tinh thần Đại hội Đảng bộ Khối khóa VIII đã thể hiện sự quyết tâm trong việc phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh để phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010 -2015; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu – nước mạnh, xã hội công bằng – dân chủ – văn minh.

————–