CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Hoạt động

Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 114-HD/ĐUK ngày 06/9/2010 của Đảng ủy Khối về tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1- Công tác tổ chức triển khai:

- Tổ chức quán triệt trong Chi bộ cũng như trong tổ chức đoàn thể về các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động các cấp.

- Cấp ủy chi bộ đã tạo điều kiện cho 100%  đảng viên, cán bộ chủ chốt tham gia các lớp học tập, quán triệt, thống nhất Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động. Sau khi tham gia học tập các chuyên đề 100% đảng viên viết thu hoạch và chương trình hành động cá nhân.

-  Cấp ủy chi bộ phổ biến và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm; phát động thành phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong các cuộc họp, sinh hoạt của chi bộ, giao ban của cơ quan đã thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc CB-CNV ở mỗi vị trí, nhiệm vụ được giao nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: tiết kiệm hành chính phí, xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đơn vị phát triển mạnh hơn.

2- Kết quả thực hiện:

- Từng năm đều có xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động; riêng năm 2009 đã xây dựng Nghị quyết thực hiện cuộc vận động trong thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác được giao.

- Sau mỗi đợt học tập, đảng viên, cán bộ chủ chốt đều viết thu hoạch cá nhân, đăng ký thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cá nhân và báo cáo của Chi bộ về tình hình đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ trong đơn vị bằng ghi vào phiếu, góp ý trực tiếp tại cuộc họp; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Chi bộ, từng cá nhân bổ sung, tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ thực hiện cuộc vận động trong các năm 2007, 2008.

- Trên cơ sở Chương trình hành động Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đạo đức, lối sống của cá nhân trong đơn vị từ đó đề ra tiêu chuẩn cụ thể và chương trình hành động để thực hiện; đưa vào nội dung sinh hoạt kiểm điểm, phân tích chất lượng Đảng viên hàng năm. Các đảng viên, cán bộ chủ chốt và chi bộ có bản cam kết thực hiện chương trình tiết kiệm giảm 10% chi tiêu hành chính, điện, nước, cước phí điện thoại hàng tháng trong cơ quan.

- Tích cực tham gia công tác xã hội, năm 2008 các đảng viên của chi bộ tham gia thực hiện chương trình “gắn kết ước mơ” xây 39 căn nhà tình nghĩa, 01 cầu nông thôn do Công ty CP XM FiCo Tây Ninh tài trợ; năm 2009, 2010 tự vận động đóng góp xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa tại Long An.

3- Đánh giá, nhận xét chung:

a- Ưu điểm:

- Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong chi bộ tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.

- Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CB-CNV có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.

b- Tồn tại, nguyên nhân:

- Một số ít đảng viên, cán bộ chủ chốt hiểu về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; chưa cố gắng trong thực hiện, nhất là trong quá trình “nỗ lực làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Việc xây dựng nội dung rèn luyện của cá nhân còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của Chi bộ, nhận xét mức độ chuyển biến, những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ chưa được thực hiện thường xuyên

- Thời gian qua do có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự cấp ủy nên sự chỉ đạo và phối hợp trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền đơn vị chưa đồng bộ nên kết quả việc tổ chức thực hiện chưa cao.

- Chưa tổ chức giao lưu, học tập với các đơn vị làm tốt cuộc vận động, về thăm quê hương Bác Hồ  để hiểu và cảm nhận sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị văn hóa, đạo đức mà Bác đã để lại cho chúng ta noi theo .

c- Bài học kinh nghiệm :

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Ban chỉ đạo cuộc vận động  và Cấp ủy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình.

- Làm cho mọi người nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là làm thường xuyên, lâu dài chứ không chỉ qua các đợt vận động

- Chú trọng công tác tuyên truyền, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ mọi lực lượng ban ngành đoàn thể để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.

- Mỗi năm có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI :

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, CB-CNV trong cơ quan tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện Cuộc vận động.

2- Phát động phong trào tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động, tham gia cải cách hành chính.

3- Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” nhằm nâng cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; xây dựng nội dung “làm theo” và lấy làm tiêu chí rèn luyện của đảng viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó mỗi cá nhân tự giác phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Cấp ủy xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chủ đề năm 2010 “xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là đạo đức là văn minh” chào mừng thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, của người đứng đầu đơn vị, đoàn thể đều phải thực hiện nghiêm túc về Cuộc vận động; đồng thời tăng cường kiểm tra, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện Cuộc vận động.

3- Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra các vi phạm về tư cách, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.