CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Hướng dẫn thi hành

Quy định 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW, một số điểm mới trong hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khóa XII)

Hướng dẫn số 01-HD/TW, tải file tại đây. 

Quy định 29-QĐ/TW, tải file tại đây. 

Một số điểm mới trong hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khóa XII), tải file tại đây.