CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Kế hoạch - Hướng dẫn

Công Văn số 1313 -CV/ĐUK, Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở Nhiệm kỳ 2015 - 2020

CÔNG VĂN
Số 1313 -CV/ĐUK
ngày 11 tháng 5 năm 2015
Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn thể thức văn bản đại hội

huong-dan 2

HƯỚNG DẪN
 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Quy định thể thức văn bản đại hội
đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 1208-HD/ĐUK, ngày 12/01/2015
---------

Hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

huong-dan 2
HƯỚNG DẪN
Biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 1171-HD/ĐUK
-----
[gồm các biểu mẫu]