CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Kế hoạch - Hướng dẫn

Công Văn số 1313 -CV/ĐUK, Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở Nhiệm kỳ 2015 - 2020

CÔNG VĂN
Số 1313 -CV/ĐUK
ngày 11 tháng 5 năm 2015
Về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kính gửi: - Cấp ủy các đảng bộ cơ sở trực thuộc
-----
 
Thực hiện Công văn số 8757-CV/BTCTW ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp ủy các đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội thống nhất việc thực hiện theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Quy chế bầu cử trong Đảng. Cụ thể là:
Tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở không thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội. Nếu xét thấy cần lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ trao đổi với đoàn chủ tịch đại hội để tiến hành lấy phiếu giới thiệu.
Đề nghị các đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội thực hiện theo tinh thần thông báo này để điều chỉnh chương trình đại hội cho phù hợp./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(đã ký)