CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Kế hoạch - Hướng dẫn

Hướng dẫn thể thức văn bản đại hội

huong-dan 2

HƯỚNG DẪN
 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Quy định thể thức văn bản đại hội
đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 1208-HD/ĐUK, ngày 12/01/2015
---------

Thực hiện Công văn số 2587-CV/VPTW/nb ngày 25/5/2010 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số điểm về thể thức văn bản được sử dụng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

[download file đính kèm]