CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Mẫu biểu

CÔNG VĂN số 08-CV/ĐUK, ngày 20/08/2015 Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 15/09/2014 của Ban Tổ Chức Thành Ủy về "công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020"

CÔNG VĂN
số 08-CV/ĐUK, ngày 20/08/2015
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 15/09/2014
của Ban Tổ Chức Thành Ủy v
"công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020"
===
file BIÊN BẢN đính kèm tại đây: [BienBan-kem-08-cv-duk-20-82015.doc]