CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Thông tin hoạt động

Thông báo số 179-TB/ĐUK

THÔNG BÁO
(số 179-TB/ĐUK, ngày 11/04/2016)
Thời gian mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới"
Đợt 01 năm 2016
*