CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Tự hào có Đảng, chúng ta nguyện viết tiếp bài ca chiến thắng..

ngay-thanh-lap-dang“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió,Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,bầu trời xanh chưa thấy bao giờ…,Đảng làm nên bài ca chiến thắng,cho đất nước và tình yêu, cho mỗi ước mơ trên đời vui,Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người...

Đó không chỉ là lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết về Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là suy nghĩ, tấm lòng của muôn triệu trái tim nhân dân Việt Nam suy nghĩ về công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành niềm tin tất thắng, đồng hành cùng dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chứng kiến nhân dân Việt Nam lầm than, sống rên xiết dưới gót giày của kẻ xâm lược và triều đình phong kiến đang tàn lụi, với lòng yêu nước, thương dân vô hạn Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Sau bao năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy trong đó ánh sáng cứu nước, cứu dân mà bấy lâu Người mong ước. Người đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời một chính đảng của giai cấp công nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt lịch sử vĩ đại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người dân Việt Nam tin tưởng, chung sức đồng lòng, quy tụ dưới ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của Đảng làm nên những thắng lợi vĩ đại ở thế kỷ XX. Đúng như Nhà thơ Tố Hữu đã viết  trong bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng”:

“Lần đếm bước đến khi hừng sáng

Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao!

Đảng ta, con của phong trào

Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm.

Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ

Không quê hương, sương gió tơi bời

Đảng ta sinh ở trên đời

Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay.

Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây, xương sắt da đồng

Đảng ta, muôn vạn công nông

Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Đảng ta Mác – Lê-nin vĩ đại

Lại hồi sinh, trả lại cho ta

Trời ca, đất rộng bao la

Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.

(Tố Hữu – 1960)

Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt tay ngay vào lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân và quần chúng nhân dân. Có Đảng lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh, quy tụ, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân mà nòng cốt là liên minh công - nông, làm nên cao trào cách mạng 1930-1931. Thắng lợi đầu tiên này có ý nghĩ vô cùng to lớn, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, tiền đề quan trọng, tạo đà và kinh nghiệm để nhân dân ta tiếp tục tiến lên giành thắng lợi.

Với sự tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu đã tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tạo niềm tin đối với mỗi người dân Việt Nam - niềm tin chiến thắng. Sự đúng đắn của đường lối và niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và Bác Hồ đã từng bước phát huy trong xây dựng lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, biến tư tưởng của Người: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” thành hành động cụ thể: khởi nghĩa từng phần, phá kho thóc của Nhật cứu đói cho nhân dân, xây dựng lực lượng, cơ sở, khi thời cơ đến, nhân dân ta đã chớp thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước bị các thế lực đế quốc, phản động bao vây và chống phá quyết liệt.Trước sức mạnh của kẻ thù, thay mặt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Người như tiếng gọi của non sông đất nước, thu hút toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến với tinh thần “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” với niềm tin tất thắng của một dân tộc yêu hoà bình.

Ý chí, niềm tin của cả dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến thành sức mạnh vật chất to lớn, gan không núng, chí không mòn làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, rút hết quân Pháp về nước, miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH.

Thay chân Pháp, Mỹ đưa quân vào miền Nam, lập nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với âm mưu “đắp con đê ngăn làn sóng đỏ cộng sản” đang phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á, chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính vì vậy, ngay sau cuộc trường chinh chống Pháp, dân tộc ta lại phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược.Trước sức mạnh vượt trội của kẻ thù, Đảng ta đưa ra đường lối kháng chiến chống Mỹ phù hợp với từng miền. Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa kêu gọi cả nước đứng lên chống Mỹ xâm lược với khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Lời kêu gọi của Người cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để miền Bắc giữ vững nền độc lập tự do, là hậu phương lớn tiếp tục cùng nhân dân miền Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”.

Thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” với niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam trung dũng, kiên cường, càng đánh càng thắng. Bằng thắng lợi của chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30-4-1975 đất nước ta vang khúc khải hoàn.Từ đây non sông liền một dải, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước ta đang trên đường đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập thế giới.Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên.

Những thành tựu to lớn của nhân dân ta 90 năm qua thêm một lần khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân ta kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 90 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta vô cùng tự hào về Đảng, về lịch sử quang vinh của Đảng. Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về lớp lớp những tấm gương cao đẹp của các đảng viên cộng sản qua các thời kỳ và mãi mãi ghi nhớ công ơn về những cống hiến của các đảng viên cho đất nước trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng cả nước, 37 năm qua, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích trong xây dựng đất nước thời kỳ khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất cho đất nước thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang chói ngời của Đảng. Phát huy truyền thống anh hùng, năng động và sáng tạo của Ngành Xây dựng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu đẹp như mong ước của Bác Hồ kinh yêu, những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và công nhân viên- người lao động trong Đảng bộ Khối đã ra sức phấn đấu thi đua xây dựng Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của Ngành và các địa phương trên cả nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực mới để tiếp tục vững bước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón mùa xuân mới – Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng ta 90 tuổi, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên của cả hệ thống chính trị càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Nguyễn Phong Nhật
Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: