CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Bài viết Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019)

IMG_20190607_161630I. Sự ra đời, ý nghĩa Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

- Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31-10/1930, tại Hương Cảng. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

II. Những chặng đường lịch sử công tác dân vận của Đảng

1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Ngay sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận. Xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta lúc bấy giờ, những cán bộ, đảng viên lớp đầu tiên của Đảng đã không quản gian lao, thực hiện chủ trương "vô sản hóa", tiến hành "ba cùng" với dân, tuyên truyền, giác ngộ nhân dân lao động và thành lập các tổ chức quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng. Sau cao trào cách mạng (1930-1931), đến thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), phong trào Phản đế (1939-1941) và phong trào Mặt trận Việt Minh (1941-1945), Đảng ta chủ chương mở rộng chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận.

2. Công tác dân vận trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)

Trong suốt 30 năm liên tục (1945-1975) của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bằng niềm tin và sức mạnh toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của, huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, nhân dân ta viết nên những trang sử hào hùng.

Trong những năm tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong"... đã rầm rộ phát triển, tạo nên bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong nhân dân cả nước, tất cả vì sự nghiệp độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tấm lòng son sắt và thủy chung, không gì lay chuyển được.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác dân vận đã hướng vào vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đã đóng góp quan trọng vào các thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đã quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc”; phải đặc biệt chăm lo củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Nghị quyết 08B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”. Nghị quyết 08B nêu lên 4 quan điểm chỉ đạo công tác quần chúng của Đảng, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, bốn quan điểm này còn mang tính chiến lược đối với công tác dân vận của Đảng trong những giai đoạn tiếp theo của cách mạng.

Tại Đại hội VII, Đảng ta xác định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Chính phủ ra các nghị định thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước...

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban hành các nghị quyết về: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về Công tác dân tộc”; về “Công tác tôn giáo”. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX đã cụ thể hoá một bước quan điểm, tư tưởng Đại hội IX của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định quan điểm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: “Đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”.

Bộ Chính trị khóa X đã ra Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 về việc ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị" một lần nữa khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng  bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” xác định mục tiêu: Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận và liên quan đến công tác dân vận.

III. Kết quả thực hiện phong trào Dân vận khéo tại Đảng bộ Khối

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 917-KH/ĐUK ngày 8/1/2019 về phát động phong trào thi đua Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; Kế hoạch số 983-KH/ĐUK ngày 29/3/2019 phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Khối năm 2019.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy các đơn vị đã thực hiện tốt phong trào, cụ thể như:

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thực hiện phần việc thanh niên dọn dẹp vệ sinh toàn nhà Công ty. Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng thực hiện phần việc thanh niên dọn dẹp vệ sinh cơ quan, cắt tỉa và thay các bụi cây mới tạo môi trường sạch đẹp, thoáng mát và trong lành. Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 14 ra quân dọn dẹp, vệ sinh, cắt tỉa cây xanh thực hiện phần việc thanh niên “cơ quan sạch đẹp - văn minh”. Công ty Cổ phần Vitaly tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh Nhà máy để chống muỗi. Công ty Cổ phần Bao bì và Khoáng sản số 1 tham gia dọn dẹp vệ sinh khu sản xuất tạo môi trường sạch đẹp, thoáng mát và trong lành.

- Đơn vị IDICO-IDI trao tặng 30 thùng rác công cộng tại Phường An Lạc kết hợp dẹp bỏ 02 điểm chợ tạm mọc trên quốc lộ. Thực hiện công tác tuyên truyền người dân không thả thú nuôi trên các tuyến đường giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường và nguồn phát chất thải gây ô nhiễm tại tuyến đường giao thông quốc lộ 1A đoạn qua Phường An Lạc.

- Đoàn viên đoàn thanh niên Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh nhà Cửu Long tham mưu lãnh đạo đơn vị, thực hiện công trình thanh niên “Công sở văn minh – sạch đẹp” tháo dở các cửa ra vào, đập phá các vách ngăn

tường, dọn dẹp, di dời xà bần ra khỏi khu vực tầng hầm để hoàn trả lại sự thông thoáng cho tòa nhà Chung cư Cửu Long nhằm mục đích sạch đẹp và không gây cản trở cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ra quân Ngày Chủ Nhật xanh dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa và trồng mới thay các cây xanh đã chết tạo cảnh quan sạch đẹp Chung cư Cửu Long.

- Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia gần 400 Đoàn viên sinh viên trường tham gia dọn dẹp khuôn viên Ký túc xá, cổng trường “xanh – sạch – đẹp”, phát quang bụi rậm, trồng cây trong khuôn viên cơ sở 2, Trung tâm thực tập, thực hành ứng dụng công nghệ tại Quận 9 – Tp. HCM.

- Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy xi măng fico Tây Ninh, Nhà máy thủy điện Sork Phu Miêng, Đắc Tít tổ chức trồng mới 1200 cây xanh, phát quang 02 tuyến đường vào nhà máy thủy điện Đắc Mi 3 và Đắc Tít.

- Cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chỉ đạo cán bộ công chức nhân viên thường xuyên tổ chức thực hiện dọn dẹp vệ sinh toàn khu vực công ty, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, cắt tỉa và thay các bụi cây mới tạo môi trường sạch đẹp, thoáng mát và trong lành. Ra quân Ngày Chủ Nhật xanh dọn dẹp vệ sinh cơ quan, sửa chữa bàn, ghế làm việc, thay mới các bóng đèn bằng bóng led nhằm tiết kiệm điện. Chỉ đạo đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự xã hội trên địa bàn trú đóng.

- Đoàn thanh niên Khối ra quân khởi động tháng thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh Trạm Thu phí và tuyến đường An Sương – An Lạc, quận Bình Tân, tặng thùng rác, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho người dân.

- Đoàn Thanh niên Khối phối hợp với huyện đoàn Nhà Bè cùng với sự tham gia của 100 bạn đoàn viên thanh niên tổ chức thành công Lễ Khởi công công trình thanh niên bê tông hóa tuyến hẻm dẫn vào nhà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hồ tại địa chỉ số 139, hẻm 291, đường Bờ Tây, ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức “Sinh hoạt văn hóa công trình” năm 2019 tại các công trình xa công trình trọng điểm ngoài thành phố của các đơn vị như Đoàn cơ sở Lilama 18, Lilama 45.1, IDICO, Tafico, CC1.

3. Công tác tuyên dương khen thưởng

IMG_20190607_105724

IMG_20190607_161135

Tổ chức tuyên dương 02 tập thể và 05 cá nhân điển hình thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và phong trào “Dân vận khéo” năm 2019 cấp Khối tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Đề xuất tuyên dương khen thưởng tại Cụm thi đua 1 năm 2019 gồm 01 cá nhân; đề xuất Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng 01 tập thể năm 2019 và 01 cá nhân giai đoạn 2009-2019.

Nguyễn Thị Thanh Phúc,

Ủy viên Ban chấp hành, ChánhVăn phòng

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: