CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Thường vụ

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

NHIỆM KỲ VIII (2015 - 2020)

----

 

01.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: NGUYỄN PHONG NHẬT

: PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

: CQ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

: 1966

: THANH HÓA

02.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

 Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: NGUYỄN XUÂN NGỌC

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

: CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI

: 1978

: THANH HÓA

03.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: LÊ HỮU VIỆT ĐỨC

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: TỔNG GIÁM ĐỐC

: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

: 1959

: QUẢNG BÌNH

04.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: NGUYỄN VĂN ĐẠT

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: TỔNG GIÁM ĐỐC

: TỔNG CTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN VN

: 1958

: HẢI PHÒNG

05.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: HOÀNG HẢI

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: CỤC TRƯỞNG 

: CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ XÂY DỰNG

: 1976

: THỌ PHÚ, TRIỆU SƠN, THANH HÓA

06.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: VÕ THỊ QUỲNH HOA

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: CHỦ NHIỆM UBKT, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐUK

: CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

: 1981

: LỘC HƯNG, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

07.

Họ tên

Chức vụ trong BCH

Chức vụ chính quyền

Đơn vị công tác

Năm sinh

Quê quán

: LÊ VĂN THƯƠNG

: ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

: HIỆU TRƯỞNG

: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

: 1965

: LONG KHÁNH, CAI LẬY, TIỀN GIANG 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: