CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Các ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Phong Nhật

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó trưởng ban

thường trực

2

Nguyễn Văn Đạt

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Phó trưởng ban

3

Đinh Công Bình

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Ủy viên

4

Ninh Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Ủy viên

5

Đặng Nguyên Ân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Ủy viên

6

Nguyễn Hữu Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Lilama 45.1

Ủy viên

7

Lê Quốc Ân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Lilama 18

Ủy viên

8

Phan Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Xây dựng số 14

Ủy viên

9

Trần Mai Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Chương Dương

Ủy viên

10

Lê Văn Thương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Chi bộ - Viện trưởng

Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam

Ủy viên

11

Lương Cao Núi

Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

Ủy viên

12

Trần Mạnh Tần

Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Xây dựng số 1

Ủy viên

13

Phan Văn Chính

Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Ủy viên