CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Thông báo triệu tập

VB

- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn phòng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018

- Thông báo triệu tập học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

-Thời gian: Từ 08g00 đến 17g00 ngày 21-22/12/2018
-Địa điểm: Hội trường (A106) Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.