CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Văn bản mới

VB

Công văn số 59-CV/BTGĐUK ngày 31/3/2018 của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối v/v bồi dưỡng kết nạp Đảng​