CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Văn bản chỉ đạo

Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

VB

- Công văn số 805-CV/TU ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.