CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Văn bản quy định

Hướng dẫn về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố

Hướng dẫn số 26-HD/VPTW, ngày 30/11/ 2009
của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu
hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố

***

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đồng thời, rút kinh nghiệm việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 (có nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ thu thập, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đẩy đủ vào Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ nhưng vẫn còn một số tỉnh uỷ, thành uỷ chưa thu thập đầy đủ, thậm chí có tỉnh uỷ chỉ thu thập được ba đơn vị bảo quản tài liệu đại hội), Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn việc thu hồi, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

1. Yêu cầu

- Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở cấp tỉnh. Tài liệu đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố bao gồm tài liệu giấy, tài liệu điện tử, ảnh, băng ghi âm, ghi hình và các vật mang tin khác, có giá trị thực tiễn và lịch sử, được quản lý tập trung, thống nhất và sử dụng có hiệu quả tại các Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài liệu chưa công bố của đại hội; thu thập triệt để tài liệu, lập hồ sơ hoàn chỉnh và nộp lưu vào Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ sau khi đại hội kết thúc.

- Việc lập hồ sơ đại hội được tiến hành trong suốt quá trình từ khi chuẩn bị đến khi tiến hành và kết thúc đại hội. Tài liệu đưa vào hồ sơ đại hội là những bản chính, bản gốc và bản thảo báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, các bản thảo văn kiện có bút tích của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh uỷ, thành uỷ.

Các loại tài liệu ảnh, băng ghi âm, ghi hình và các vật mang tin khác về đại hội, lập hồ sơ để bảo quản riêng.

2. Phân công trách nhiệm lập hồ sơ đại hội

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội có trách nhiệm lập đầy đủ các hồ sơ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách. Cụ thể:

- Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ các tài liệu về chỉ đạo, hướng dẫn chung về đại hội đảng bộ các cấp; về quá trình chuẩn bị, tổ chức, diễn biến phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố.

Đối với những tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện việc đại hội trực tiếp bầu bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ thì văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ về bầu cử bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu hướng dẫn chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tài liệu tham gia chuẩn bị về nhân sự dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, nhân sự Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố (khoá mới) và nhân sự đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đối với những tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện việc đại hội trực tiếp bầu bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ thì Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ về tham gia chuẩn bị nhân sự bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu về công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tài liệu về giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, tài liệu về tham gia chuẩn bị nhân sự Ủỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ (khoá mới).

- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu về công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố và đại hội đảng bộ các cấp.

- Các tiểu ban chuẩn bị về văn kiện đại hội có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu về chuẩn bị báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành và các báo cáo khác trình đại hội (nếu có).

- Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu về tham gia chuẩn bị nhân sự dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, nhân sự Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố (khoá mới) và nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đối với những tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện việc đại hội trực tiếp bầu bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ thì Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm lập hồ sơ về tham gia chuẩn bị nhân sự bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu, chuẩn bị về cơ sở vật chất, kinh phí, địa điểm, công tác bảo vệ… tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố.

3. Lập hồ sơ đại hội

- Các Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ căn cứ vào “Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố” của Văn phòng Trung ương Đảng để xây dựng bản ”Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội” (kèm danh mục hồ sơ đại hội) của đảng bộ tỉnh, thành phố mình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ đại hội.

- Phòng lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc lập hồ sơ đại hội.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ đại hội cần theo dõi đầy đủ quá trình chuẩn bị, diễn biến, phục vụ đại hội để đưa tài liệu vào đúng danh mục hồ sơ theo quy định.

- Sau khi đại hội kết thúc, dựa vào danh mục hồ sơ Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm tổ chức việc thu thập, hoàn chỉnh hồ sơ đại hội.

- Danh mục các hồ  đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phần phải lập và lưu, thực hiện theo phụ lục kèm theo Hướng dẫn này.

4. Nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố vào Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ

- Thời hạn nộp lưu tài liệu đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố vào Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ: chậm nhất là một tháng sau khi đại hội kết thúc.

- Xây dựng kế hoạch nộp lưu tài liệu đại hội. Nội dung bản kế hoạch cần:

+ Xác định các cơ quan và cá nhân là nguồn nộp lưu tài liệu, bao gồm: các tiểu ban chuẩn bị đại hội (Tiểu ban văn kiện. Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ đại hội); Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ; Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ; Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ; Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ; các cơ quan có liên quan  khác; các đồng chí lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ, Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ… được phân công tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội.

+ Xác định thời hạn giao nộp tài liệu cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị.

+ Xác định các tiêu chuẩn tài liệu nộp lưu.

+ Xác định các biện pháp giao nộp tài liệu. Khi giao nộp tài liệu, phải lập biên bản; biên bản cần có đủ chữ ký của lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao nộp tài liệu, người giao nộp và người nhận tài liệu.

5. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện tất việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố vào các Kho Lưu trữ tỉnh uỷ, thành uỷ, các Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ cần chú ý làm tốt một số việc sau:

- Tham mưu cho thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đảng, cá nhân tham gia chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố thu thập triệt để và lập hồ sơ tài liệu thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mình.

- Giúp thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh uỷ, thành uỷ, Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội.

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về lập hồ sơ đại hội sau khi đại hội kết thúc.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 13-HD/VPTW, ngày 29-4-2005 của Văn phòng Trung ương Đảng về ”lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố vào kho lưu trữ tỉnh ủy, thành uỷ”.