CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Văn bản quy định

Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền

VB

- Công văn số 1322-CV/BTGTU ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hành tài liệu tuyên truyền