Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 25-4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 25 đảng viên. Trong thời gian từ ngày 22/4 – 25/9, các đảng viên đã được học tập các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Ngoài ra, các đảng viên còn được nghiên cứu, học tập, quán triệt những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quá trình ra đời bài hát “Quốc tế ca” của Đảng.

Đây là một trong những hoạt động nhằm bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Thông qua đó giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, Đảng ủy Khối cũng đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 91 học viên là quần chúng ưu tú tại 33 cơ sở Đảng trực thuộc. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên và công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Nguyễn Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.