Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội

 “Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước. Đây là một trong những thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm vô hiệu hóa và làm lạc hướng quân đội. Âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” là một trong những trọng tâm chống Đảng, Nhà nước và chuyển hóa cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. “Việc phi chính trị hóa quân đội và công an là bước đầu tiên để tiến tới đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”. Bằng nhiều hình thức ngày càng tinh vi, dã tâm của họ là nhằm làm cho quân đội phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác; phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang không còn là công cụ bạo lực sắc bén, không còn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước ta.

Càng đến gần đến những thời điểm quan trọng của đất nước thì           các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá cho cái gọi là “quân đội phi giai cấp”. Họ luận giải rằng, quân đội và các lực lượng vũ trang không phải là lực lượng mang tính giai cấp, quân đội và các lực lượng vũ trang chỉ có mục tiêu duy nhất là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Để chống phá Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch chủ yếu tập trung vào mấy mục tiêu sau:

Thứ nhất là tập trung phá vỡ nền tảng tư tưởng chính trị, làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội, làm cho Quân đội xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin và  tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng đã xác định là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Các thế lực thù địch muốn gây nhiễu loạn thông tin, gây dao động, hoài nghi, từng bước gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ và Nhà nước pháp quyền XHCN.

Đây là thủ đoạn xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm. Quân đội, Công an và các lực lượng vũ trang khác là lực lượng chuyên chính, là sức mạnh không chỉ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn là bảo vật quý báu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Khi quân đội và các lực lượng vũ trang bị “phi chính trị hóa”, đánh mất nền tảng tư tưởng – cốt lõi để tạo nên sức mạnh thì chắc chắn sẽ suy yếu. “Khi nền tảng tư tưởng của một đảng lãnh đạo quân đội sụp đổ thì nền tảng tư tưởng của quân đội cũng sụp đổ theo”. Khi sức mạnh tư tưởng suy yếu thì không còn khả năng ngăn chặn các cuộc bạo động, bạo loạn từ bên trong cũng như khả năng tấn công từ bên ngoài của các thế lực thù địch. Khi nền tảng chính trị không vững, sự bất ổn định trong quản lý đất nước xảy ra thì các hoạt động chống đối, phá hoại có cơ hội lộ diện. Lúc đó, sức mạnh chuyên chính không được thực thi, khả năng ngăn chặn sự tấn công từ bên trong và bên ngoài sẽ bị vô hiệu hóa. Đất nước sẽ dẫn đến tình trạng an ninh chính trị, an toàn xã hội bị đảo lộn, pháp luật không được thực thi, từng bước dẫn đến bạo loạn, thậm chí nội chiến. Khi đó, các thế lực thù địch bên ngoài sẽ lấy cớ giúp đỡ “lực lượng tiến bộ”, tiến hành chiến tranh xâm lược, đất nước rơi vào chiến tranh và sẽ mất độc lập, tự chủ. Bản chất của cái gọi là “quân đội phi chính trị” chính là âm mưu toan tính lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với cách thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, thủ đoạn trong âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” là các thế lực thù địch tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản, xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và Công an. Các thế lực thù địch cho rằng đội ngũ chính trị và cơ quan chính trị các cấp là những người tổ chức ra để phục vụ cho nhiệm vụ của Đảng. Họ cho rằng trong điều kiện bùng nổ của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 thì vai trò của yếu tố chính trị, yếu tố tâm lý không có vai trò gì đối với Quân đội, do đó không cần thiết phải có chính trị và tổ chức chính trị. Trong khi đó, cơ quan chính trị, các tổ chức chính trị là những lực lượng nòng cốt, chủ yếu để giữ vững nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng. Đó là những lực lượng để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong Quân đội. Đó chính là những người giữ lửa, định hướng cho toàn bộ hoạt động của chiến sĩ trong quân đội, công an. Do vậy, các thế lực thù địch chú trọng hạ thấp vai trò của tổ chức chính trị và cán bộ chính trị. Họ cho rằng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, nên công tác đảng, công tác chính trị không còn phát huy tác dụng. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm là xuyên tạc, quy chụp công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ cốt cán các cấp như là “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử”. Họ ra sức suy diễn, bóp méo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Ngoài ra, lợi dụng việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại các doanh nghiệp quân đội, họ ra sức xuyên tạc, chia rẽ, kích động, … cho đó là biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi của một bộ phận cán bộ trong Quân đội. Họ cho rằng để Quân đội tiến lên nhanh, hiện đại hóa thì cần phải tinh giản biên chế gọn và hiệu quả. Trong tinh giản biên chế của Quân đội thì phải tinh gọn biên chế của cơ quan chính trị và của cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội.

Thứ ba là xuyên tạc, kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, gây chia rẽ giữa Đảng với Nhân dân, gây chia rẽ giữa Quân đội với Công an, giữa Đảng với Quân đội, Công an và với Nhân dân. Thủ đoạn mà chúng thông tin thường là lợi dụng vào những sự kiện, những diễn biến, những động thái có thật, bằng những kỹ xảo tinh vi của công nghệ thông tin, tạo dựng chuyện bằng cách lắp ghép, trích dẫn, cắt xén các lời phát ngôn, bài viết, hình ảnh, lời bình theo lối suy đoán… làm cho người đọc thiếu kinh nghiệm dễ lầm tưởng, khó phân biệt, nhận diện thật giả, đúng sai. Tận dụng những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng Đảng, Nhà nước, nhất là các tệ nạn tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức của một số cán bộ các cấp, từ đó, khuếch đại những hạn chế trong hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị đối với các đơn vị cơ sở, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu đội ngũ cán bộ. Tiếp đến, phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, nhằm phá vỡ nền kinh tế để làm cho nền kinh tế suy yếu dẫn đến đời sống xã hội khó khăn, gây sự bất tín trong nhân dân, từ đó, lôi kéo tạo nên những điểm nóng, lấy cớ châm ngòi cho hành động bạo loạn, lật đổ chế độ.

Thứ tư là lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội để kích động, gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Quân đội. Để thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, các thế lực thù địch phản động tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đỏi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp. Chúng tung những luận điêu như: chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu không còn đúng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Họ xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bóp méo đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, an ninh. Lợi dụng sự bất mãn của một số cán bộ quân đội, công an suy thoái, biến chất qua các bài viết, phát ngôn của những người này trên mạng xã hội, họ đã tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Đảng với mục đích làm cho quân đội, công an mất uy tín trong nhân dân, hạ thấp vị thế của quân đội, công an trong xã hội…

Thứ năm là thủ đoạn dân sự hóa Quân đội. Chúng lập luận rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; vì thế, Quân đội chỉ cần trung thành, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định, thông qua diễn đàn Quốc hội. Điều này gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội.

Trong điều kiện Cách mạng khoa học công nghệ như hiện nay, những âm mưu, thủ đoạn trên càng đặc biệt nguy hiểm do tốc độ lan tỏa nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động hàng ngày và hàng giờ, dễ kích động đến giới trẻ. Họ triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, như là internet, các trang mạng xã hội… để tán phát, truyền bá quan điểm sai trái, thù địch. Internet và mạng xã hội ở Việt Nam đã trở thành công cụ quen thuộc với trên 68,17 triệu người sử dụng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần. Hiện có 614 mạng xã hội được cấp phép tại Việt Nam, trong đó, nhiều ứng dụng thu hút hàng triệu người sử dụng như Facebook, YouTube, Zalo, Instagram… Thông qua mạng xã hội, người dân có thể tự do truy cập và chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về mọi vấn đề của đời sống xã hội. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã và đang triệt để lợi dụng các phương tiện này để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mạng xã hội giờ đây không chỉ là môi trường công nghệ thông thường, mà còn là nơi tuyên truyền  và đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Để đánh vào sự tò mò của nhiều người, các luận điệu xuyên tạc, chống phá thường sử dụng mánh lới “giật tít – câu view”, phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Từ đó từng bước làm chuyển biến, làm cho các lực lượng chiến sĩ dần dần tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chống “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị” là một nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu trong xây dựng quân đội cách mạng. Đó là một quá trình liên tục, xuyên suốt sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội cách mạng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp các biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách… Để làm thất bại âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội, ta cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

Một là, tăng cường đấu tranh trên mặt trận lý luận – tư tưởng, dựa trên cơ sở Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ tác hại, phạm vi của âm mưu muốn làm cho quân đội ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo khuynh hướng “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đấu tranh trực diện, vạch trần bản chất chính trị phản động của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Nhận thức đúng bản chất, nhận rõ âm mưu thủ đoạn, tường tận mọi cách thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động đối với quân đội cũng là biện pháp, cách thức xây dựng quân đội không ngừng tăng cường sức mạnh. Đó là sức mạnh chính trị tư tưởng, sức mạnh của niềm tin. Với sức mạnh ấy, không chỉ làm thất bại mọi luận điểm chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, mà còn là sự khẳng định bản chất giai cấp của quân đội. Chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận có đủ phẩm chất và năng lực, nhanh nhạy, sắc bén trong đấu tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, với Nhân dân Việt Nam.

Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đấu tranh chống mọi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; miễn dịch trước sự tấn công, xâm nhập của những khuynh hướng, quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. Ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm hạ thấp và xóa bỏ vai trò lãnh của Đảng đối với quân đội. Quân đội của chúng ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân chăm lo nuôi dưỡng, với mục tiêu xuyên suốt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc mà biết bao thế hệ ông cha đã dày công, đổ xương máu xây đắp, dựng nên. Quân đội ấy được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, đặt lợi ích của đất nước và nhân dân trên hết. Xây dựng quân đội kiên định về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, chặt chẽ về tổ chức, có đủ sức mạnh đánh trả bất cứ hành động xâm lược nào cũng như hoạt động nào làm tổn hại đến sự ổn định của xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu của Đảng mà đó là nhiệm vụ của toàn dân tộc, của nhân dân, của mọi thành phần trong xã hội và của chính quân đội.

Ba là, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ về bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên gương mẫu về mọi mặt, thực sự là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm đường lối của Đảng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng nội bộ đơn vị, tổ chức vững mạnh toàn diện, tạo khả năng “miễn dịch” trước những thủ đoạn tấn công bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của hệ thống báo chí và các đơn vị văn hóa nghệ thuật quân đội, kết hợp chặt chẽ với hệ thống truyền thông, văn hóa nghệ thuật của cả nước để làm thất bại mọi thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Đồng thời, phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bồi dưỡng tình cảm đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam cho mỗi người quân nhân trong quân đội. Hình thành, phát triển ở mỗi cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm cao, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp tác phong công tác tốt, lối sống trung thực, giản dị, không chạy theo lợi ích vật chất tầm thường. Không ngại khó, ngại học, ngại rèn, thường xuyên nâng cao trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tạo dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị quân đội trong sạch, lành mạnh, thông qua môi trường đó xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách người quân nhân cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội địa phương đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và quân đội về công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định biên tập, in ấn, phát hành, lưu hành, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thiết bị điện tử kết nối internet,… Phát huy dân chủ cơ sở gắn với tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho bộ đội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Khi Quân đội Nhân dân Việt Nam đủ mạnh về tư tưởng và vật chất, khắc họa được hình ảnh đẹp trong lòng người dân thì không có thế lực nào có thể làm lung lay được.

Bài học đắt giá về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; và gần đây là những sự kiện ở bất ổn chính trị – xã hội liên miên, kéo dài làm suy yếu đất nước đang diễn ra ở một số nước châu Á, châu Âu và hàng loạt nước theo thể chế đa nguyên, đa đảng ở Trung Đông, Bắc Phi, khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những chiêu trò “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch. Đi đôi với ngăn chặn, triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các cơ quan chức năng cần chủ động, kịp thời định hướng, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần làm cho môi trường mạng của Việt Nam ngày càng trong lành và an toàn hơn, phục vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề cấp thiết hiện nay là tiếp tục nâng cao khả năng “miễn dịch” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những luận điệu chống phá; người tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, có ý thức trách nhiệm trong tiếp cận thông tin để tránh bị lợi dụng tiếp tay cho kẻ xấu, đồng thời tích cực đấu tranh với thông tin xấu, độc.

Hơn 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành cùng nhân dân, đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh trên thế giới. Điều đó đã chứng tỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội ta. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam mạnh mẽ và đẹp đẽ về mọi mặt thì mọi lời xuyên tạc và chống phá sẽ trở nên vô nghĩa. Quân đội Nhân dân Việt Nam có truyền thống vì nhân dân quên mình, và Đảng ta một lòng vì nước, vì dân, nên chắc chắn rằng không có thế lực nào có thể ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu, lòng yêu nước và sự trung thành với Đảng của Quân đội. Để Quân đội ta trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân Việt Nam, đó không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, mà còn là nhiệm vụ của mọi người dân yêu nước. Những kẻ cơ hội, thù địch và phản động dù có cấu kết chặt chẽ với nhau, dù có dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm “Phi chính trị hóa” Quân đội thì chắc chắn cũng đều bị vạch trần, thất bại. /.

                                                                      TS Huỳnh Dung – CTV

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.