Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Trung 5 và Quy chế Quy định về Công tác Dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới

Ngày 27/8, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung 5 và Quy chế Quy định về Công tác Dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Đảng bộ Khối; các đồng chí Đảng ủy viên Khối và gần 500 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng -Học viện chính trị Quốc gia khu vực II quán triệt các chuyên đề các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW về Đất đai, Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”) và các Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5- khóa XIII trong Đảng bộ Khối.

Buổi chiều, thạc sĩ Phạm Xuân Thiều- nguyên Giảng viên chính Khoa Dân Vận-Học viện cán bộ Thành phố giới thiệu nội dung cốt lõi Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quyết định 784-QĐ/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời các đảng viên cũng được học tập Bài viết “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận và Công tác Dân vận của Đảng và Hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức của đảng viên, đoàn viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận. Xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Đinh Công Bình
Cán bộ phụ trách Dân vận Đảng ủy khối

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.