Tài liệu

– Đề cương và biểu mẫu báo cáo về việc kiểm tra thẻ đảng viên lần thứ tư

-Quy định số 36-QĐ/ĐUK ngày 31/12/2020 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đặc thù và nguồn đảng phí được trích để lại của Đảng bộ Khối khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

-Quyết định số 34-QĐ/ĐUK ngày 31/12/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Tài chính – Ngân sách của Đảng bộ Khối khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

-Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 30/3/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

-Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

-Công văn số 201-CV/UBKTTU ngày 18/3/2021 về việc triển khai Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

-Công văn về việc triển khai thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm

-Công văn số 1413-CV/VPTU về việc gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

-Công văn số 93-CV/TU ngày 10/02/2021 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố